Department of African Languages and Culture

UMNYANGO WEZILIMI ZOMDABU NAMASIKO
UMBONONGQANGI

Ukuba izingqalabutho, isiphethu, abagcini nabavikeli bolwazi lwendabuko okuwulimi, amasiko, amagugu noBuntu.

INHLOSONGQANGI

Ukunikeza amakhonongqangi ajulile nabanzi olimini, amasiko namagugu ngokufundisa, ukucwaninga nokubambisana nomphakathi.

ISIQUBULO

Ubuqabavu ngokukhuthala noBuntu.

AMAGUGU/IZISEKELONGQANGI ZOMNYANGO

1. Ukuhlela ngesinwe
2. Ukugcina isikhathi
3. Ukumela iqiniso/Isiminya
4. Ukukhuthala
5. Ubuqabavu
6. Ukubambisana nobunye
7. Ubuqotho
8. Ukwenza izinto ekukhanyeni/obala
9. Ukubekezela
10. Ubugcokama
11. Ukuba nesineke
12. Ukuziphatha Bungcweti
13. UBUNTU

ALERTS & NOTICES

Covid 19 Information

Hotline number 072 097 0901 for queries and information

Staff

Dr SL Ntuli­

Lecturer

Dr NMAR Nzuza
­
Lecturer

Dr SD Mbokazi­
­
Lecturer